Titulní stránka
Poslední aktualizace stránky: 6. května 2015 - 18:03Volvox.cz si právě čtou 4 lidé
e-mail

Novinky O nás Katalog Kavárna Zajímavosti, archiv Zajímavé odkazy na internetu Veletrhy Obsah koąíku
O NÁS


Kontakty

Knihkupectví

Katalog ISBN

TOP 50

Napsali o nás

HLEDÁNÍ


Potvrdíte stiskem ENTER

Papus: KABALA


Každý filosof, ať se jmenoval Raymndus Lullus, Spinoza nebo Liebniz, jakmile se přiblížil k nejvznešenějším idejím, jich je lidský duch schopen, blížil se ke kabalistickým názorům. V případě Papusovy KABALY jde o dílo jednoho z nejznámějších moderních mágů – žáka proslulého Elifase Léviho. Je to klíč k okultním tradicím Západu, který není pouhým souhrnem mystické a magické židovské praxe, nýbrž v sobě obsahuje vše, co se nám zachovalo z nauk starých světů, především pak z egyptských mysterií.

Začátečník bude při studiu Kabbaly stěží vědět, do jakých souvislostí má zařadit díla jako „Sefer Jecira“ (Kniha stvoření) a „Zohar“ (Kniha záře), v jakém vztahu jsou tato díla k ostatním textům, tvořícím součásti hebrejské tradice. Je všeobecně známo, že v Kabbale musíme hledat výklad norem teoretické a praktické mystiky. Není však možné posoudit vztah mezi vlastním textem a esoterickou tradicí. Všechny tyto obtíže pramení ze zmatku, který se zmocňuje mysli člověka, jakmile se pokusí o reztřídění nespočetných hebrejských literárních děl, jež jsou sama o sobě opět kompilacemi.

Na stránkách této knihy se autor pokouší o co nejjasnější klasifikaci kodifikované podoby těchto děl, která jsou písemným zachycením ústní tradice, neboť dosud neexistuje ani rámcově kompletní bibliografie kabalistické literatury. Poskytnout však v tomto ohledu něco úplného hraničí téměř s nemožností.

Ti, kteří se alespoň částečně zabývají hebrejskou tradicí, vědí, že souběžně s Biblí existovalo ne sice od počátku, ale přesto velmi dlouho ústní podání určené k tomu, aby jistý kruh zasvěcených byl přiveden do stavu, v němž pochopí a ujasní si Zákon, tj. Tóru. Tato tradice předávaná po dlouhou dobu ústně , se skládá z několika složek. Na prvním místě stojí to, co se týká samotného uspořádání Bible. Obdobně jako ve středověku měli stavební hutě určitá tajná pravidla týkající se konstrukce katedrál, tak byla struktura hebrejské Bible podřízena přísným zásadám, které představují jednu ze základních složek tradice.

Pak přichází na řadu vše, co se týká duchovní podstaty Písma svatého. Komentáře a interpretace jeho textu se dělí na dvě velké části. První tvoří Zákon, tedy souhrn norem, jimiž se řídí vzájemné sociální vztahy Izraelitů, chování k ostatním národům a k Bohu. Druhou složkou je tajná nauka, souhrn teoretických a praktických poznatků, s jejichž pomocí lze zkoumat vztah mezi Bohem, člověkem a Universem.

Formální struktura svatého textu, jeho zákonodárný obsah a učení v něm zahrnuté, spolu vytvářejí tři velké části esoterní tradice, která se do jisté míry podobá velkému organismu, skládajícímu se z těla, řídícího životodárného principu a vlastní duše.

„Vzhledem k špatnému postavení Izraelitů“ (podle komentáře, kterým začíná Sefer Jecira) bylo kdysi rozhodnuto přikročit k písemné kodifikaci dosud tradovaného ústního podání. Aby bylo možné předávat všechny části tradice z pokolení na pokolení, vzniklo několik velkých děl. Jejich přehled následuje:

Vše, co se týká pravidel čtení a opisování Tóry, zvláštních úvah o mystickém smyslu posvátných znaků, je obsahem MASORY (Tradice), psané též v podobě MASORET.

Komentáře k zákonodárnému obsahu Tóry, založené na tradici, tvoří MIŠNU (Opakování, Studium, Výuku) a jejich nejmladší doplněk GEMARA (Dokončení), které odpovídá právní vědě. Spojení Mišny a Gemary tvoří TALMUD (Učení, Studium).

Tajná nauka obsahuje teorii a praxi, která se opět dělí na historickou, sociální a mystickou část. Teorie a praxe společně vytvářejí Kabbalu v nižším slova smyslu.

V písemné (a tedy i tištěné) existuje pouze teoretická část Kabbaly, která zahrnuje dva směry studia. První se týká Stvoření a jeho tajemných zákonů. Nazývá se BEREŠIT a je součástí Sefer Jeciry. Druhá, metafyzická část, se vztahuje k otázce podstaty Boží a druhů jejích projevů. Je kabbalisty nazývána MERKAVA (Nebeský vůz) a tvoří součást Zoharu.

O praktické části Kabbaly nacházíme pouze náznaky a to jen v několika málo rukopisech, nalézajících se ve velkých veřejných a soukromých knihovnách. V Bibliothéque Nationale v Paříži je uložen jeden z nejkrásnějších rukopisů tohoto typu snad z doby Šalomounovy. Podobné rukopisy jsou známy pod označením „Clavicula Salomonis“ (Klíčky Šalamounovy) a tvoří základ čarodějnickými knih jako „Albertus Magnus“, „Červený drak “ nebo „Kouzelná kniha Honoriova“.

Významný a všestranný francouzská okultista PAPUS, vlastním jménem Gérard Encausse (1865 – 1916), spoluzakladatel kabalistického řádu Růžového kříže (1888 – Rose –Croix-Cabbalistique), vydal poprvé v Paříži r. 1891 dílo o kabale, které je nyní k dispozici podle jeho rozšířené verze z pozdějšího vydání. Knihy byla základním pramenem ke studiu kabaly pro všechny zájemce o tento druh okultního esoterismu na začátku našeho století, ale neztratila svou hodnotu ani v současnosti, jak o tom svědčí její další a další francouzská vydání i překlady do angličtiny a němčiny, které stále vycházejí. Dílo vysoce hodnotili i významní čeští kabalisté z počátku našeho století, O. Griese, O. Eliáš a F. Kabelák.

Papus, který se zabýval především praktickou magií, podal v tomto díle velmi informativní a didakticky zdařilý úvod do studia kabbaly. Z prací významných kabalistů druhé poloviny 19. století sestavil metodicky velmi promyšlený přehled základních témat kabbaly, kterému dal průvodní rámec a doplnil jej vybranými texty z významných kabalistických klasických děl.

V množství literatury o kabale, kterou můžeme nalézt na současném nižním trhu, hraje Papusova kniha o kabale významnou a výraznou roli svým, jak již bylo uvedeno, skvělým zpracováním daného tématu. Odhaluje krok za krokem doktrínu jednoho z nejhlubších esoterních systémů a uvádí čtenáře do vzrušujícího pletiva netušených souvislostí světového řádu a jeho duchovních podstat. Naznačuje nedohledné výšky i propasti tohoto řádu a obdarovává studujícího příslibem vzrušujícího poznání a pokorou.

Knihu Papus: KABALA vydalo nakladatelství Volvox Globator v edici ALEF, s doslovem Milana Nakonečného v r. 1996. V pevné vazbě, 340 stran, v ceně 320 Kč.

Medium č. 5, květen 1996, Z dodaných podkladů nakladatelství připravila M. Bajgerová

© 1991-2023 VOLVOX GLOBATOR
Vytvořilo a spravuje studio LAMA

Počet přístupů na tuto stránku: 3712